Leje e shitjes me shumicë të dizelit, benzinës dhe biokarburanteveQëllimi
Kërkesa parashtrohet nga pala (subjekti ekonomik)për licencim për Sshitje me shumicë te Dizelit dhe Benzines dhe për konsum të përgjithshëm. Fillimisht lënda shqyrtohet nga komisioni i brendshëm, pastaj lënda përcillet për rishqyrtim te Drejtori i Departamentit.Pas rishqyrtimit nga drejtori i DRRTN, nxjerret vendimi për aprovim të kërkesës apo refuzim,. Nëse aprovohet kërkesa përcillet tek Ministri për nënshkrim të licencës, ndërsa nëse refuzohet vendimi i dërgohet palës për ankim. Sa i përket kërkesës së ushtruar për Shitje me shumicë te Dizelit dhe Benzinës, lënda nuk i përcjellët komisionit për verifikim të kushteve teknike.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedurë konsiston në licencimin e subjekteve përkatëse për Shitje me shumicë te Dizelit dhe Benzines për konsum të përgjithshëm.


Validiteti
6 vite

Organi i ankimimit
Komisioni për Ankesa, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

Afati i ankimimit
30 ditë nga dita e pranimit të vendimit

Informacion për aplikim
  • Emri i subjektit afarist
  • Parashtruesi i kërkesës
  • Adresa e selisë
  • Telefoni, emaili
  • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
  • Vula e subjektit afarist
Dokumentacioni i kërkuar
  • Kopje/çertifikatën e regjistrimit të biznesit me të dhënat mbi biznesin ku ceket edhe njësia e deponisë, veprimtaria 4671, dhe drejtori [Kopje e verifikuar]
  • Certifikaten që dëshmon se drejtori nuk është dënuar për vepër penale me heqje lirie gjashtë muaj apo më tepër [Kopje e verifikuar]
  • Kopjen e lejes valide (ose fleteaplikacionit për leje) për deponim të dizelit dhe benzinës apo për një pikë të shitjes me pakicë të dizelit dhe benzinës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 50 Euro për licencim 50 Euro për vazhdim Transfer bankar 1000400070002411

Shkarko formularët