Licencë për Shitje me Shumicë të Dizelit, Benzinës dhe GazoilitQëllimi
Kërkesa parashtrohet nga pala (subjekti ekonomik)për licencim për Sshitje me shumicë te Dizelit dhe Benzines dhe për konsum të përgjithshëm. Fillimisht lënda shqyrtohet nga komisioni i brendshëm, pastaj lënda përcillet për rishqyrtim te Drejtori i Departamentit.Pas rishqyrtimit nga drejtori i DRRTN, nxjerret vendimi për aprovim të kërkesës apo refuzim,. Nëse aprovohet kërkesa përcillet tek Ministri për nënshkrim të licencës, ndërsa nëse refuzohet vendimi i dërgohet palës për ankim. Sa i përket kërkesës së ushtruar për Shitje me shumicë te Dizelit dhe Benzinës, lënda nuk i përcjellët komisionit për verifikim të kushteve teknike.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedurë konsiston në licencimin e subjekteve përkatëse për Shitje me shumicë te Dizelit dhe Benzines për konsum të përgjithshëm.


Validiteti
30

Organi i ankimimit
Komisioni për Ankesa, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Afati i ankimimit
15 ditë nga dita e pranimit të vendimit

Informacion për aplikim
 • Emri i subjektit afarist
 • Parashtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë
 • Telefoni, emaili
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarist
Dokumentacioni i kërkuar
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit me të dhënat mbi biznesin ku ceket filiala e pikës shitëse, veprimtaria 4671 dhe drejtori/menaxheri kryesor [Kopje e verifikuar]
 • Certifikata e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (nëse është i regjistruar) [Kopje e verifikuar]
 • Dëshmi nga Adminstrata Tatimore e Kosovës se i ka përmbushur obligimet [Origjinal]
 • Dëshmi nga Gjykata Themelore që drejtori/menaxheri kryesor nuk është i dënuar për vepër penale me heqje lirie më shumë se 6 muaj. [Origjinal]
 • Dëshmi nga Gjykata Themelore, Departamenti Ekonomik, se firma nuk është në falimentim ose nën administrim të dhunshëm gjyqësor. [Origjinal]
 • Dëshminë me pajisjen me sistem të vecantë fiskal për secilen pikë të shitjes të lëshuar nga autoriteti kompetent; [Kopje e verifikuar]
 • Kopja e licencës valide për deponim të dizelit dhe benzinës për një pikë të shitjes me pakicë të dizelit dhe benzinës [Kopje e verifikuar]
 • Fletëpagesa e taksës për aplikim - 50 euro [Kopje e verifikuar]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 2 vite


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 2000 Euro për licencim 1000 Euro për vazhdim 50 Euro për aplikim (shuma kthehet pas aprovimit të licencës) Transfer bankar 1000400070002411

Shkarko formularët