Licencë për farmacistëQëllimi
Personi i interesuar aplikon në Zyrën e Bordit qendror për regjistrim dhe licencim për licencim të farmacistëve. Bordi i lartë cekur i përcakton anëtaret për Komision dhe afatin kohorë për shqyrtim. Komisioni i shqyrton në afat prej 15 ditëve kërkesat dhe mer vendim për lëshim të licencës. Licenca nënshkruhet prej Kryetarit të Bordit dhe Ministrit. Procedura për vazhdimin e licences bëhet në bazë të Udhëzimit Administrativ, por nuk janë plotësuar kushtet e parashkuara në këtë Udhëzim andaj vazhdimi i këtyre lejeve/licencave në bazë të zgjidhje së gjetur nga Ministri Shëndëtsisë është përmes vendimit të vecantë.

Përshkrim i Shkurtër
Licencimi i farmacistëve është kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësor për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi


Validiteti
5 vite

Organi i ankimimit
Këshillit Drejtues të OFK-së

Afati i ankimimit
8 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri. i personit, Emri i prindit dhe mbiemri
 • Data e lindjes dhe vendi
 • Adresa
 • Numri i telefonit
 • Vendi dhe data e diplomimit
 • Detajet mbi vendin e punes, emri i institucionit shendetesor,detajet e punesimit.
 • Specializimi (lloji)
 • Data e specializimit
 • Emri dhe mbiemri, nenshkrimi, data e aplikimit.
Dokumentacioni i kërkuar
 • Aplikacioni [Origjinal]
 • Diploma [Kopje e verifikuar]
 • Certifikata e provimit të licencës [Origjinal]
 • Leternjoftimi [Kopje]
 • Dy foto [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa Pagesa nëpërmjet keshit
Pagesa Pagesa nëpërmjet pullës
Pagesa Transfer bankar

Shkarko formularët