Leje për peshkim shkencor - hulumtuesQëllimi
Pas kompletimit të dokumentacionit sipas legjislacionit në fuqi mbi marrjen e licencës mbi shfrytezimin e një zone të caktuar për peshkim shkencor - hulumtues, pala paraqet një kerkesë me shkrim pranë Ministrisë se Bujqësisë, Departamentin e Prodhimtarisë Blegtoriale duke vazhduar me pastaj me shqyrtimin e lëndës dhe pas vlerësimit nga ana e komisionit merret vendimi për licencim. Kjo procedurë nuk është e aplikueshme ende pasi qe mungon udhëzimi administrativ për aplikimin e saj.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është dhënia e lejes për vende të caktuara për peshkim hulumtues për të mbrojtur natyrën.


Validiteti
Nuk është përcaktuar me ligj/akt nën-ligjor

Organi i ankimimit
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit
Nuk është përcaktuar me ligj/akt nën-ligjor

Informacion për aplikim
Dokumentacioni i kërkuar
  • Nuk është përcaktuar ende

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nuk është përcaktuar me ligj/akt nën-ligjor


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa Nuk është përcaktuar ende Transfer bankar Nuk ka

Shkarko formularët