Leje e përkohshme për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizimQëllimi
Kërkesa për Lejen për Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim paraqitet në Departamentin e Politikave Bujqësore dhe Tregtare nga subjekti i interesuar. Për këtë procedurë vendos Komisioni i pavarur në përbërje nga 4 antarë te cilët vendosin lidhur me aplikimet për lejen e 3-DDD (Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim). Komisioni i pavarur brenda (15) ditësh pas përfundimit të datës për aplikim, vendos mbi bazat e aplikimit se a do ta lëshojë lejen një aplikanti, sipas rregullave të përcaktuara.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i të drejtës së operatorit për ushtrimin e aktivitetit të Dezifektimit, Dezinsektimit, Deratizimit ku duhet të pajiset me leje të përkohshme.


Validiteti
15 ditë

Organi i ankimimit
Ministria e Bujqësisë ,Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri i subjektit;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Tel, fax, e-mail;
 • Emri dhe mbiemri i agronomit;
 • Adresa, vendi, komuna;
Dokumentacioni i kërkuar
 • Aplikacioni (ku rënditen dokumentat që kerkohen për aplikim); [Kopje]
 • Certifikata e biznesit nga MTI [Kopje]
 • Certifikata e e numrit fiskal MF; [Kopje]
 • Diploma për përgatitje profesionale (Fakulteti i Bujqësisë, Agronomisë,Veterinarisë, Epidemiologjisë, Ekologjisë); [Kopje e verifikuar]
 • Procesverbali nga Inspektorati Fitosanitar; [Origjinal]
 • Fletëpagesa e taksës për leje në vlerë prej 40 euro; [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 6 muaj


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 40 euro Transfer bankar 1000400070001150

Shkarko formularët