Certifikatë për kushtet minimale të ruajtjes së armëve dhe municionitQëllimi
Palët marrin kërkesën për aplikim në Divizionin për Armë dhe Eksploziv pranë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme, dhe me pas kërkesa me të gjithë dokumentacionin e paraparë me ligj dhe udhëzim administrativ dorëzohet në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Nëse komisioni për shqyrtim merr vendim për dhënien e certifikatës për personit fizik, pastaj i njëjti njoftohet që mund ta marrë certifikatën për veprimtarinë për të cilën ka aplikuar.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kushteve për tregtimin e armëve, pjesëve të armëve dhe municonit nga persona juridik, për të garantuar sigurinë publike.


Validiteti
90 ditë

Organi i ankimimit
Ministria e Punëve të Brendshme

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
  • Emrin e kompanisë dhe personin përgjegjës
  • Numrin e punëtorëve të certifikuar dhe të regjistruar
  • Numrin e certifikatës të biznesit
  • Numrin e licencës për tregti me armë, pjesë të armëve dhe municion
Dokumentacioni i kërkuar
  • Licencën për tregti me armë, pjesë të armëve dhe municion [Kopje]
  • Certifikata e biznesit [Origjinal]
  • Vërtetimin nga gjykata departamenti ekonomik për personin juridik [Origjinal]
  • Vërtetimin e të kaluarës kriminale për pronarin dhe personin e autorizuar [Origjinal]
  • Dokumentin mbi pronësinë apo kontratën e noterizuar me pronarin për shfrytëzim të objektit [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): E përhershme


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 5 euro Transfer bankar 1000420070000179

Shkarko formularët