Leje për asgjësim të eksplozivëve/fishekzjarreveQëllimi
Palët marrin kërkesën për aplikim në Divizionin për Armë dhe Eksploziv pranë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme, dhe me pas kërkesa me të gjithë dokumentacionin e paraparë me ligj dhe udhëzim administrativ dorëzohet në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Përgjigjja për aplikim do të jepet jo më larg se 30 ditë nga data e aplikimit. Pas plotësimit të dokumentacionit të nevojshëm të bazuar në legjislaturën në fuqi dhe rekomandimit të Inspektorëve të bazuar në inspektimin për kushtet minimale, përgatitet Leja për subjektin Juridik, i cili me pastaj thirret me telefon personi përgjegjës i subjektit juridik që të marr Lejen për veprimtarin për të cilën ka aplikuar.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është pajisja e kompanive me leje 1 ditore për shkatërrimin dhe asgjësimin e fishekzjarreve si dhe zbatimi i ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi, me qëllim të mbrojtjes së njerëzve, pasurisë dhe mjedisit.


Validiteti
30 ditë

Organi i ankimimit
Ministria e Punëve të Brendshme

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri i kompanisë
 • Numri i Regjistrimit të biznesit
 • Loji i ruajtjes (Eksploziv apo Fishekzjarrë)
 • Vendi i adresës (Rruga dhe numri, Komuna, Kodi Postar)
 • Emri i personit përgjegjës
 • Vendi i adresës së personit përgjegjës (Rruga dhe numri, Komuna, Kodi postar)
Dokumentacioni i kërkuar
 • Letërnjoftimin (mosha mbi 21 vjeçare) [Kopje]
 • Certifikatën që nuk është nën hetime [Origjinal]
 • Kopje e licencës apo lejes relevantee [Kopje]
 • Certifikatën shëndetësore [Origjinal]
 • Certifikatën e kualifikimit profesional (eksperienca përkatëse) [Kopje]
 • Certifikata e biznesit [Kopje]
 • Lokacioni i shkatërrimit [Kopje]
 • Procesi i propozuar i shkatërrimit [Origjinal]
 • Lista e materialeve të cilat do të shkatërrohen [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 ditë


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa Transfer bankar

Shkarko formularët