Licencë për shërbimet e vëzhgimit elektronik të pronësQëllimi
Palët marrin kërkesën për aplikim në Divizionin për Shërbimet Private të Sigurisë pranë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme, dhe më pas kërkesa me të gjithë dokumentacionin e paraparë me ligj dhe udhëzim administrativ dorëzohet në mënyrë online duke klikuar https://sshps.rks-gov.net Ministrine e Punëve të Brendshme. Pastaj shqyrtohet lënda nga zyrtari për standardizim, trajnim dhe licencim, i cili i rekomandon Udhëheqësit të Divizionit për Shërbimet Private të Sigurisë për nxerrje të vendimit dhe pasi që janë plotësuar kushtet, licenca dërgohet për nënshkrim tek Udhëheqësi i Departamentit për Siguri Publike.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është zbatimi i të gjitha dispozitave ligjore më të cilat është e rregulluar fusha e sigurisë private, ngritja e nivelit të sigurisë private, me ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë e përgjithshme në vend, si dhe monitorimi dhe kontrollimi i aktiviteteve të kompanisë private të sigurimit e punëtorëve të sigurimit.


Validiteti
30 ditë

Organi i ankimimit
Ministria e Punëve të Brendshme

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri i kompanisë
 • Adresa
 • Nr. i regjistrimit të biznesit
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Adresa e personit përgjegjës
 • Numri kontaktues
 • E-maili
 • Data e aplikimit
 • Aplikuesi
 • Personi përgjegjës
 • Nënshkrimi i personit përgjegjës
 • Numri kontaktues
 • Vula e personit juridik
Dokumentacioni i kërkuar
 • Kërkesa [Origjinal]
 • Certifikata e biznesit të kompanisë [Kopje e verifikuar]
 • Dokumenti nga gjykata kompetente që vërteton që nuk është nën hetime apo në proces të falimentimit [Origjinal]
 • Kërkesa për verifikimin e së kaluarës për subjektin aplikant, themeluesit, pronarët dhe personat përgjegjës [Origjinal]
 • Pëlqim i nënshkruar që iu lejon inspektorëve qasje në hapësirat e punës të kompanisë [Origjinal]
 • Profili i kompanisë duke përfshirë emblemat, shenjat dhe përshkrimin e uniformës së punës. [Origjinal]
 • Kopjen e kontratave të pesë (5) punonjësve (operatorët e mbikëqyrjes elektronike). [Kopje]
 • Certifikata e qendrës së kontrollit. [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3 vite


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 500 Euro - per vazhdim 250 Euro Transfer bankar 1000420070000179

Shkarko formularët