Licencë D për transport për palë të tretë dhe me qira jashtë vendit (ndërkombëtare)Qëllimi
Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet nga personi i autorizuar i operatorit transportues në Departamentin e transportit rrugor. Për themelimin e komisionit dhe udhëheqjen e proceduarve për shqyrtimin e kërkesës së parashtruar është kompetent Sekretari i Përgjthshëm i M.I.-së, i cili në afate të parapara Ligjore i ndërmerr veprimet e përcaktuara me Ligj.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure ofrimi i shërbimeve të transportit jasht vendit.


Validiteti
30 ditë

Organi i ankimimit
Ministria e Infrastrukturës

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri i subjektit afarist
 • Ushtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë dhe e njësisë
 • Telefoni dhe e-maili
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarist
Dokumentacioni i kërkuar
 • Fletëpagesën në vlerë prej 50 € [Origjinal]
 • Certifikata mbi regjistrimin e biznesit [Kopje]
 • Dëshminë e lëshuar nga Gjykata Kompetente se operatori dhe menaxheri nuk ka pengesa ligjore për të ushtruar veprimtarinë e transportit rrugo [Origjinal]
 • Dëshminë për kompetencën profesionale për menaxher dhe shofer (kontratën e punës minimum 1 vit) [Origjinal]
 • Dëshminë që operatori plotëson kriterin e besueshmërisë financiare [Origjinal]
 • Dëshmi mbi pronësinë e automjetit me peshë bartëse mbi 3.5 ton dhe pesha e përgjithshme minimum 6 ton një apo më shumë njësi automjetesh; të cilat mjete duhen të jenë të regjistruara dhe të siguruara në Kosovë [Kopje]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 5 vite


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 500 euro (marrja e licencës) 10 euro (aplikimi) Transfer bankar 1000430070003710

Shkarko formularët