Certifikatë e regjistrimit të TVSH-sëQëllimi
Personi i cili bën kërkesë për regjistrim në TVSH, të gjithë formularët e regjistrimit në TVSH duhet t'i dorëzoj personalisht apo përmes personit të autorizuar të biznesit në Zyrën e Qendrës së Shërbimit Tatimpagues - Departamenti i Edukimit regjionale të Administratës tatimore të Kosovës. Formularët e regjistrimit në TVSH duhet të shoqërohen me një kopje të dokumenteve për regjistrim të biznesit, Certifikatën e Numrit Fiskal dhe Identifikimin zyrtar me fotografi. Poashtu, është mundësia për t’u plotësuar kërkesa me formë elektronike EDI.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i bizneseve të cilët kategorizohen si persona të tatueshëm. Personi i regjistruar në TVSh si vullnetar apo me kalimin e pragut është i obliguar të mbledh TVSh-në më rastin e furnizimit të mallrave apo ofrimin e shërbimeve dhe atë TVSh ta paguaj në buxhet.


Validiteti
15

Organi i ankimimit
Administrata Tatimore

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
 • Numri Fiskal
 • Emri i personit të tatueshëm
 • Adresa e personit të tatueshëm
 • Pronari/Personi përgjegjës dhe Telefoni
 • Qëllimi i regjistrimit
 • Qarkullimi në 12 muajt e fundit
 • Data e arritjes së pragut prej 30.000 €
 • A operon biznesi i juaj në mkë shumë se një adresë
 • Deklarata e pronarit/Personit përgjegjës
 • Nënshkrimi i pronarit
 • Data e aplikimit
Dokumentacioni i kërkuar
 • Çertifikata e regjistrimit të TVSH-së [Origjinal]
 • Kërkesa për regjistrim në TVSH [Origjinal]
 • Kopja e Lejes së njoftimit Nr. Personal [Kopje]
 • Çertifikata e Numrit Fiskal [Kopje]
 • Dokumentet e regjistrimit të biznesit [Kopje]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Afat të pacaktuar deri sa Administrates tatimore të Kosovës nuk bën ndryshime


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa Pa pagesë Pagesa nëpërmjet keshit

Shkarko formularët