Leje e shitjes me pakicë të gazit të lëngëzuar të naftës;Qëllimi
Kërkesa parashtrohet nga pala (subjekti) Eekonomik) Licencë për Shitje me Pakicë të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN-së). Fillimisht lënda shqyrtohet nga komisioni i brendshëm. Sa i përket kërkesës së ushtruar për Shitje me Pakicë të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN-së) lënda i përcjellet komisionit për verifikim të kushteve teknike, të cilët pas përfundimit te verifikimit. Lëndën e përcjellin për rishqyrtim te Drejtori i Departamentit. Pas rishqyrtimit nga drejtori i DRRTN, nxjerret vendimi për aprovim të kërkesës apo refuzim. Nëse aprovohet kërkesa përcillet tek Ministri për nënshkrim të licencës, ndërsa nëse refuzohet, vendimi i dërgohet palës për ankim.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedurë konsiston në licencimin e subjekteve përkatëse per Shitje me Pakicë të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN-së)


Validiteti
6 vite

Organi i ankimimit
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Komisioni për Ankesa

Afati i ankimimit
30 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri i subjektit afarist
 • Parashtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë dhe e njësisë
 • Telefoni, emaili
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarist
Dokumentacioni i kërkuar
 • Kopje/çertifikatën e regjistrimit të biznesit me të dhënat mbi biznesin ku ceket edhe njësia e pikës shitëse, veprimtaria 4730, dhe drejtori [Kopje e verifikuar]
 • Certifikaten që dëshmon se drejtori nuk është dënuar për vepër penale me heqje lirie gjashtë muaj apo më tepër [Origjinal]
 • Certifikaten e pronësisë (fleta poseduese) e vendit ku është pika shitëse. Nëse nuk është në emër të pronarit të kompanisë apo të vetë kompanisë nevojitet kontrata ose marrëveshja e vërtetuar mbi shfrytëzimin/qiramarrjen e pronës qoftë ajo pronë publike apo private [Origjinal]
 • Certifikata e përdorimit [Origjinal]
 • Pëlqimin për dokumentacion teknikoinvestiv për mbrojtje nga zjarri; [Kopje e verifikuar]
 • Certifikaten për plotësimin e kërkesave themelore të sigurisë të pajisjeve nën presion [Origjinal]
 • Dëshminë e pajisjes me sistem të veçantë fiskal. [Kopje e verifikuar]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 50 Euro për licencim 50 Euro për vazhdim Transfer bankar 1000400070002411

Shkarko formularët