Licencë për deponim të gazit të lëngëzuar të naftës (LPG)Qëllimi
Kërkesa parashtrohet nga pala (subjekti ekonomik) për Licencë për Deponim të Gazit të Lëngëzuar të Naftës GLN-së për konsum të përgjithshëm. Fillimisht lënda shqyrtohet nga komisioni i brendshëm.Sa i përket kërkesës së ushtruar për Licencë për Deponim të Gazit të Lëngëzuar të Naftës GLN-së, Llënda i përcjellët komisionit për verifikim të kushteve teknike, te cilet pas perfundimit te verifikimit, Lëndën ia përcjellin për rishqyrtim Drejtorit të iDepartamentit. Pas rishqyrtimit nga drejtori i DRRTN, nxjerret vendimi për aprovim të kërkesës apo refuzim. Nëse aprovohet kërkesa përcillet tek Ministri për nënshkrim të licencës, ndërsa nëse refuzohet vendimi i dërgohet palës për ankim.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedurë konsiston në licencimin e subjekteve përkatëse për Deponim të Gazit të Lëngëzuar të Naftës GLN-së për konsum të përgjithshëm.


Validiteti
30

Organi i ankimimit
Komisioni për Ankesa, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Afati i ankimimit
15 ditë nga dita e pranimit të vendimit

Informacion për aplikim
 • Emri i subjektit afarist
 • Ushtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë dhe e njësisë
 • Telefoni, emaili
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarist
Dokumentacioni i kërkuar
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit me të dhënat mbi biznesin ku ceket filiala e pikës shitëse, veprimtaria 4671 dhe drejtori/menaxheri kryesor [Kopje e verifikuar]
 • Certifikata e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (nëse është i regjistruar) [Kopje e verifikuar]
 • Dëshmi nga Administrata Tatimore e Kosovës se i ka përmbushur obligimet [Origjinal]
 • Dëshmi nga Gjykata Themelore që drejtori/menaxheri kryesor nuk është i dënuar për vepër penale me heqje lirie më shumë se 6 muaj. [Origjinal]
 • Dëshmi nga Gjykata Ekonomike se firma nuk është në falimentim ose nën administrim të dhunshëm gjyqësor. [Origjinal]
 • Dëshminë me pajisjen me sistem të vecantë fiskal për secilen pikë të shitjes të lëshuar nga autoriteti kompetent; [Kopje e verifikuar]
 • FletëPpagesa e taksës për aplikim - 50 euro [Kopje e verifikuar]
 • Certifikata e pronësisë (fleta poseduese) e vendit ku është deponia. Nëse nuk është në emër të pronarit të kompanisë apo të vetë kompanisë nevojitet VETËM kontrata ose marrëveshja e vërtetuar nga noteri mbi shfrytëzimin/qiramarrjen e pronës qoftë ajo pronë publike apo private. [Kopje e verifikuar]
 • Leja e ndërtimit/shfrytëzimit ose fleta e parë e Projektit kryesor/zbatues të pikës/deponisë ose projekti makinerik [Kopje e verifikuar]
 • Pëlqimi për dokumentacion tekniko-investiv për mbrojtje nga zjarri. (AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E EMERGJENCAVE ) [Kopje e verifikuar]
 • Certifikata për plotesimin e kërkesave themelore të sigurisë të pajisjeve nën presion (MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK ) [Kopje e verifikuar]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 2 vite


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 1000 Euro për licencim 500 euro për vazhdim 50 Euro për aplikim (shuma kthehet pas aprovimit të licencës) Transfer bankar 1000400070002411

Shkarko formularët