Lincenca për import dhe shitje me shumicë të cigareve puro (cigarillos) dhe nargjileQëllimi
Kërkesa dorëzohet në zyrën e pranimit në Ministri. Zyrtari e dërgon lëndën tek Komisioni për Shqyrtimin e Kërkesave. Komisioni i shqyrton kërkesat dhe vendos për dhënie, vazhdim, refuzim ose revokimin e licencës. Kompletohet lënda, dorëzohet në Departamentin e Tregtisë, më ç'rast përgatitet licenca, më pas pala njoftohet për të marrë licencën dhe për të kryer pagesën përkatëse.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve që merren me eksportin importin dhe tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij si dhe për të kontrolluar cilësinë e duhanit në treg.


Validiteti
30

Organi i ankimimit
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Komisioni për Ankesa

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri i subjektit afarist
 • Adresa e selisë, depos ose pikës shitëse
 • Telefoni, fax dhe e-maili
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Lloji i licencës që kërkohet
Dokumentacioni i kërkuar
 • Kërkesa për Licencim [Origjinal]
 • Certifikata e biznesit dhe informata e biznesit [Kopje]
 • Kopja e vërtetuar e certifikatës së tatim paguesit TVSH [Kopje e verifikuar]
 • Dëshmia e vërtetuar se i ka përmbushur obligimet ndaj Administratës Tatimore të Kosovës [Kopje e verifikuar]
 • Dëshmia se subjekti nuk është në procedurë të likuidimit ose nën administrim të dhunshëm gjygjësor [Origjinal]
 • Dëshmia se drejtori i subjektit ose personi përgjegjës i personit juridik nuk është i dënuar për veper penale më tepër se gjashtë muaj heqje lirie [Origjinal]
 • Subjekti qe aplikon për licencë për import te duhanit te papërpunuar ne MTI duhet te paraqes licencën e lëshuar nga MBPZHR për përpunim industrial të duhanit [Origjinal]
 • Subjekti që aplikon për licencë për Import te letrës për cigare dhe letrës ne forme tubi me filtër sipas numrit tarifor 481310, të paraqes licencën e lëshuar nga MBPZHR për përpunim industrial të duhanit [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 5 vite


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 3000 euro për licencim, 1500 euro për ripërtrirjen e licencës Transfer bankar 1000400070002410

Shkarko formularët