Çertifikatë për kategorizimin e objekteve hoteliereQëllimi
Fillimisht bëhet aplikimi nga ana e subjekteve hoteliere nëpërmjet arkivës në Departamentin e Industrisë, përkatësisht Divizionin e Turizmit, pranohet lënda dhe kjo lëndë i dërgohet Kryesuesit te Komisionit per Klasifikim dhe Kategorizim, pastaj Komisioni për Klasifikim dhe Kategorizim shqyrton dokumentacionin e subjekteve te cilat kane aplikuar, atëherë Komisioni është i obliguar që te vizitojë ato subjekte të cilat i kane plotësuar kushtet me dokumentacionin përkatës dhe në bazë të Guidës së vlerësimit e cila është pjese e UA, bën vlerësimin e atij Objekti Hotelier. Pas vlerësimit te Komisionit, për objektet e kategorizuara lëshohet vendim nga ana e komisionit, për kategorinë e fituar dhe me pastaj Ministri në bazë të këtij vendimi e nënshkruan Certifikatën e kategorizimit, ku pas nënshkrimit te Certifikatës nga ana e Ministrit, objekti hotelier konsiderohet i kategorizuar.

Përshkrim i Shkurtër
Garantimi i shërbimit të sigurtë për shëndetin publik nga subjektet e hotelerisë dhe restoranteve.


Validiteti
30

Organi i ankimimit
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Afati i ankimimit
Sipas Ligjit për Procedurën Administrative

Informacion për aplikim
 • Emri i subjektit hotelier
 • Aaplikacioni
 • Adresa e selisë dhe e njesisë
 • Telefoni, emaili
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula dhe nënshkrimi i subjektit hotelier
 • Kërkesë për klasifikimin dhe kategorizimin e objekteve hoteliere ( Formulari 1);
 • Certifikatë e kategorizimit (Formulari 2)
 • Konfirmimin (Formulari 3)
 • Vlerësuesi me pikë i elementëve bazë të kategorizimit të hoteleve (Formulari 4)
 • Tabela e klasifikimit dhe kategorizimit;
 • Udhëzuesi për zbatimin e këtij Udhëzimi për klasifikimin dhe kategorizimin e objekteve hoteliere për vendosje.
Dokumentacioni i kërkuar
 • Aplikacioni formulari nr.1 [Origjinal]
 • Çertifikata e biznesit [Kopje]
 • Rregullore e brendshme e Hotelit [Origjinal]
 • Dëshmi nga Kompanitë e sigurimeve për sigurimin e klienteles Pronarit- drejtuesit. [Kopje e verifikuar]
 • Kopja e ID-së pronarit- drejtuesit [Kopje]
 • Fotografi, fletpalosje ose CD të pamjes së jashtme të hotelit [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Vlefshmëria e çertifikatës është 4 vjeçare


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa Transfer bankar