Pëlqimi Sanitar për ndërmarrjet publike, prodhuese, institutet, objektet shëndetësore dhe objektet universitareQëllimi
Për marrjen e pëlqimit Sanitar për kushtet teknike higjieniko - sanitare të objekteve aplikuesi merr aplikacionin në Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarisë, përkatësisht në Inspektoratin Sanitar. Pas plotësimit të aplikacionit, sjelljes së dokumenteve të kërkuara dhe plotësimit të kushteve, Inspektorët e Inspektoratit Sanitar japin pëlqimin në një afat më të të shkurtër kohor se sa që është paraparë në kornizën ligjore. Ky pëlqim duhet të merret paraprakisht para se të fillojë aktiviteti (puna).

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i kushteve tekniko - sanitare dhe higjieniko - sanitare të objekteve ku zhvillohet çfarëdo veprimtarie për të siguruar shëndetin publik.


Validiteti
15 ditë

Organi i ankimimit
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
  • Emri dhe Mbiemri;
  • Subjekti;
  • Adresa;
  • Komuna;
  • Tel, fax, e-mail;
Dokumentacioni i kërkuar
  • Certifikata e regjistrimit të biznesit; [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Është pa afat (e përhershme) përvec nëse subjekti bën ndërrime në objekt apo ndryshim të adresës.


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 30 euro Transfer bankar 50561