Regjistrimi i Përfaqësuesve të Autorizuar në Fushën e Pronësisë IndustrialeQëllimi
Procedura e regjistrimit fillon me paraqitjen e aplikacionit. Vlerësimi i kërkesave për regjistrim bëhet nga një komisioni i cili formohet nga Ministri/ja e MTI-së me vendim. Komisioni shqyrton dhe nxjerr vendim përkatës lidhur me kërkesën për regjistrim. Nëse kërkesa për regjistrim i plotëson kushtet e parapara për regjistrim, Agjencia për Pronësi Industriale në bazë të vendimit të Komisionit lëshon vendim dhe certifikatë për regjistrimin e aplikuesit në regjistër.

Përshkrim i Shkurtër
Përfaqësimi i të drejtave të personave që nuk kanë vendbanim ose seli në Republikën e Kosovës pranë Agjencisë për Pronësi Industriale.


Validiteti
30 ditë

Organi i ankimimit
Komisioni për Ankesa Kundër Vendimeve të Komisionit për Përfaqësues të Autorizuar në Fushën e Pronësisë Industriale

Afati i ankimimit
31 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri dhe mbiemri (Person fizik)
 • Adresa e saktë
 • Numri personal (Person fizik)
 • Numri i telefonit
 • E-mail adresa
 • Certifikata e biznesit (nëse aplikuesi është shoqëri tregtare)
 • Përcaktim se a dëshiron të licencohet në emër të personit fizik apo juridik
 • Dëshmi për vendbanim dhe shtetësinë e Republikës së Kosovës
 • Përgatitja universitare (Diploma)
Dokumentacioni i kërkuar
 • Vërtetimi se personi është shtetas i Republikës së Kosovës me vendbanim në Kosovë [Kopje]
 • Diploma
 • Vërtetimi për dhënie të provimit kualifikues për përfaqësues të autorizuar (nuk aplikohet deri në fillimin e organizimit të provimeve kualifikuese)
 • Certifikata e Regjistrimit të Biznesit (nëse aplikon si biznes)
 • Vërtetimi i anëtarësisë në Odën e Avokatëve (kur aplikuesi është avokat)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 vit


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Taksa për aplikim - 30 Euro Taksa për regjistrim - 300 Euro Taksa për ripërtëritje – 300 Euro Transfer bankar 1000400070002410

Shkarko formularët