Vendim për Lejimin e Shitjes së Punimeve nga Metalet e ÇmuaraQëllimi
Kërkesa me shkrim i drejtohet Agjencisë së Metrologjisë e Kosovës nga ana e subjektit ekonomik i cili e bën shitjen ose përpunimin e punimeve nga metalet e çmuara. Bëhet analizimi i dokumentacionit për aplikim dhe pas plotësimit të dokumentacionit dhe kushteve subjektit i përgatitet dhe i lëshohet vendimi për lejimin e shitjes së punimeve nga metalet e çmuara.

Përshkrim i Shkurtër
Mbrojtja e konsumatorëve nga mundësia e mashtrimit për cilësinë e punimeve nga metalet e çmuara dhe mbrojtja nga ikja prej detyrimeve doganore dhe taksave.


Validiteti
30 ditë

Organi i ankimimit
Komisioni Profesional për Ankesa

Afati i ankimimit
30 ditë

Informacion për aplikim
  • Emri dhe mbiemri i aplikuesit
  • Emri i subjektit
  • Adresa e aplikuesit (rruga,vendi)
  • Numri i telefonit dhe e-mail adresa
  • Numri i Biznesit
Dokumentacioni i kërkuar
  • Certifikatën e regjistrimit të biznesit
  • Lejen e punës nga Kuvendi Komunal ose kontratën e qirasë
  • Certifikatën e verifikimit të peshores
  • Thjerrëzën (llupën)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Pa afat


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Tarifat në lidhje me këtë lejim, janë të përcaktuara në bazë të: Udhëzimit Administrativ (MTI) nr.05/2013, për lartësinë dhe mënyrën e pagesës për ekzaminimin dhe shënjimin e punimeve nga metalet e çmuara. Transfer bankar 1000400070002410
Pagesa Transfer bankar

Shkarko formularët