Regjistrimi i Mjeteve Matëse në RegjistërQëllimi
Kërkesa i drejtohet me shkrim Agjencisë së Metrologjisë së Kosovës (AMK) nga ana e subjektit ekonomik për vendosjen në Regjistrin e Mjeteve Matëse, bëhet vlerësimi i dokumentacionit teknik, EU certifikatës së ekzaminimit të tipit, certifikatës së sistemit të aprovuar të cilësisë të lëshuara nga Trupat Notifikuese të BE-së (Notify Body) si dhe EU Deklarata e Konformitetit e lëshuar nga prodhuesi për mjetin matës për të cilin është bërë aplikimi, bëhet kontrolli vizual i mostrës dhe i dërgohet njoftimi për vendosje në Regjistrin e Mjeteve Matëse në web faqen e AMK-së.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi është mbrojtja e konsumatorit dhe që të mos plasohen në treg apo mos të përdoren mjetet matëse të cilat nuk janë ligjërisht të kontrolluara.


Validiteti
30 ditë

Organi i ankimimit
Komisionin Profesional për Ankesa

Afati i ankimimit
30 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri dhe mbiemri i parashtruesit të kërkesës
 • Emri dhe vendi i prodhuesit të mjetit matës
 • Emërtimi i mjetit matës si dhe shenja e prodhuesit të mjetit matës
 • Të dhënat për dedikimin e mjetit matës
 • Të dhënat mbi karakteristikat tekniko-metrologjike të mjetit matës
 • Emri i operatorit ekonomik
 • Adresa e selisë
 • Telefoni, email-i
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e operatorit
Dokumentacioni i kërkuar
 • Dokumentacioni teknik për mjetin matës
 • Mostra e mjetit matës (përveç mjeteve matëse të cilat sipas konstruktimit janë të vendosura në mënyrë statike (të pa lëvizshme) apo për shkak të dimensioneve të tyre që nuk mund të transportohen
 • EU Certifikata e ekzaminimit të tipit e lëshuar nga një Trup Notifikuese e BE-së
 • Certifikata e aprovimit të Sistemit të Cilësisë për prodhuesin, e lëshuar nga një Trup Notifikuese e BE-së
 • EU Deklarata e Konformitetit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 10 vite


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Pa pagesë Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa Transfer bankar

Shkarko formularët