Raport për Ekzaminimin e Metaleve të ÇmuaraQëllimi
Kërkesa me shkrim i drejtohet Agjencisë së Metrologjisë e Kosovës nga ana e subjektit ekonomik i cili bën shitjen ose përpunimin e punimeve nga metalet e çmuara. Pastaj bëhet kontrolli i cilësisë së punimeve nga metalet e çmuara dhe lëshohet Raporti i Ekzaminimit të Metaleve të Çmuara

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është mbrojtja e konsumatorëve nga mundësia e mashtrimit për cilësinë e punimeve nga metalet e çmuara dhe mbrojtja nga ikja prej detyrimeve doganore dhe taksave.


Validiteti
5 ditë

Organi i ankimimit
Komisioni Profesional për Ankesa

Afati i ankimimit
30 ditë

Informacion për aplikim
  • Emri dhe selia e aplikuesit
  • Data e aplikimit
  • Lloji dhe numri i punimeve nga metalet e çmuara
  • Përafërsisht pastërtia e aliazhit – përzierje metalesh
  • Masa në gram e punimeve nga metalet e çmuara
  • Origjina e punimeve nga metalet e çmuara për punimet e importuara- Dokumenti i Doganës –DUD
  • Nënshkrimi i aplikuesit
Dokumentacioni i kërkuar
  • Kërkesa me shkrim [Origjinal]
  • Dokumenti Unik Doganor [Kopje]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Afati i vlefshmërisë së lejimit për subjektin ekonomik vlen derisa ato produkte të gjenden në treg nga subjekti ekonomik, respektivisht deri sa ato shiten.


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Tarifat në lidhje me këtë lejim, janë të përcaktuara në bazë të: Udhëzimit Administrativ (MTI) nr.05/2013, për lartësinë dhe mënyrën e pagesës për ekzaminimin dhe shënjimin e punimeve nga metalet e çmuara. Transfer bankar 1000400070002410
Pagesa Transfer bankar

Shkarko formularët