Certifikim (provimi) i stomatologëveQëllimi
Personi i interesuar aplikon për provim në Zyrën e Bordit qendror për regjistrim dhe licencim. Bordi i përcakton anëtaret për Komision për certifikim të stomatologëve. Aplikuesi i nënshtrohet provimit në shëndetësi publike, legjislacion shëndetësor, mjekësi urgjente. Komisioni i provimit të licencës në afat prej 15 ditëve e cakton datën e provimit dhe në afat prej 5 ditëve pas mbajtjes së provimit kandidatëve të sukseshëm ju lëshon çertifikatën e provimit të licencës.

Përshkrim i Shkurtër
Provimi i licencës është kusht për tu licencuar stomatologu si profesionist shëndetësor. Kjo bëhet që të garantohet cilësia e këtij shërbimi.


Validiteti
15 ditë + 5 ditë për paisje me certifikatë

Organi i ankimimit
Ministria e Shëndetësisë Bordi Qendror për Regjistrim dhe Licencim

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
  • Emri mbiemri i aplikuesit;
  • Data e lindjes;
  • Numri i telefonit:
  • Vendbanimi
Dokumentacioni i kërkuar
  • Aplikacioni; [Origjinal]
  • Diploma; [Kopje e verifikuar]
  • Libreza e stazhit; [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): I përhershëm


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa Pagesë për provim Transfer bankar 30 euro

Shkarko formularët