Autorizim për Vlerësimin e Konformitetit të teleferikëve për bartjen e njerëzveQëllimi

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është vlerësimi i kushteve për vlerësimin e konformitetit të trupave të cilat merren me teleferikët dhe bartjen e njerëzve.


Validiteti
30

Organi i ankimimit
Ministria e Infrastrukturës

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
  • Të dhënat e përgjithshme të aplikuesit, emri i subjektit afarist
  • Adresa e selisë dhe e njësisë, telefoni, e-mailli
  • Fusha dhe vëllimi i punëve për vlerësim të Konformitetit për të cilat kërkohet Autorizimi
Dokumentacioni i kërkuar
  • Kërkesa për Autorizimin e Trupave për vlerësim të Konformitetit [Origjinal]
  • Certifikata e regjistrimit të biznesit [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 vit


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 50 Euro Transfer bankar 1000430070003710

Shkarko formularët