Licencë për stomatologQëllimi
Personi i kualifikuar aplikon pranë Komisionit për Licencim dhe Rilicencim të Odës së Stomatologëve të Kosovës për regjistrim dhe licencim të doktorëve të stomatologjisë. Komisioni i lartcekur shqyrton aplikacionin me dokumente përcjellëse në afat prej 15 ditëve nga dita e dorëzimit të aplikacionit dhe merr vendim për lëshim apo refuzim të licencimit, respektivisht regjistrimin e aplikuesit në regjistrin përkatës. Licenca nënshkruhet nga ana e Kryetarit të Komisionit dhe Kryetarit të Odës në bazë të vendimit të Komisionit.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i specialistëve të stomatologjisë, nga e cila profesionistit të fushës së specializuar i njihet e drejta e ushtrimit të profesionit. Me anë të licencimit bëhet kontrolli i rregullsisë profesionale në ushtrim të profesionit të kualifikuar në fushën e stomatologjisë.


Validiteti
15 ditë

Organi i ankimimit
Gjyqi i nderit

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri i personit, Emri i prindit dhe mbiemri
 • Data e lindjes dhe vendi;
 • Adresa Numri i telefonit; Adresa e e-mail;
 • Vendi dhe data e diplomimit;
 • Emri dhe mbiemri, nenshkrimi, data e aplikimit.
Dokumentacioni i kërkuar
 • Aplikacioni [Origjinal]
 • Diploma [Kopje e verifikuar]
 • Certifikata e provimit të licencës [Kopje e verifikuar]
 • Deklarata nën betim [Origjinal]
 • Letërnjoftimi [Kopje]
 • Dy foto [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 (një) - 5 (pesë) vite


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa Pagesë për licencim 100.00€ Transfer bankar 1701001600081756

Shkarko formularët