Certifikatë për Administrator FalimentuesQëllimi
Pas publikimit të konkursit nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, kandidatët e dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm për të iu nënshtruar provimit për Administrator Falimentues. Departamenti përkatës pranë Ministrisë së Drejtësisë pas kontrollit të dokumentacionit e përgatit edhe vendimin se cilët kandidatë i plotësojnë kushtet për të iu nënshtruar provimit. Kandidatët të cilët kanë me sukses e kalojnë provimin me shkrim dhe me gojë, pas konstatimit të Komisionit marrin edhe Certifikatën e provimit për Administrator Falimentues. Certifikatën për dhënien e provimit e nënshkruan Kryetari dhe Sekretari i Komisionit.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është që kandidatët të dëshmojnë dhënien e Provimit për Administrator Falimentues përmes çertifikatës

Baza ligjore

Validiteti
90 ditë

Organi i ankimimit
Komisioni për shqyrtimin e ankesave

Afati i ankimimit
3 ditë

Informacion për aplikim
  • Emrin, emrin e babait dhe mbiemrin;
  • Vendi dhe adresa e banimit;
  • Lloji dhe shkalla e kualifikimit profesional;
  • Të dhënat për përvojën e punës.
Dokumentacioni i kërkuar
  • 1. Diplomë/Ceritifikatë shkollimi me sistem katër vjeçar ose Master [Kopje e verifikuar]
  • 2. Vërtetim i përvojës së punës në kohëzgjatje të paktën minimale tre vjeçare. [Origjinal]
  • 3. Letërnjoftimi [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Certifikata lëshohet për afat të pakufizuar.


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa Pagesa caktohet me vendim te Ministrit Transfer bankar 1000400070003470

Shkarko formularët