Licencë e MakinistitQëllimi
Aplikuesi duhet të përmbushë minimumin e kërkesave të parapara me Ligjin e Hekurudhave dhe direktiven e BE- së dhe plotësimi i kushteve bazë të përshkruara në rregulloren për licencim të Makinistëve 02/2013. Aplikacioni mund të merret në formë online me ç’rast aplikimi mund të bëhet personalisht nga makinisti ose ndonjë entitet ligjor kompetent në emer të tij. Autoriteti Regullativ i Hekurudhave do të leshoj licencen jo me vonë se një muaj pas pranimit të dokumentacionit relevant nëse vlerësimi është pozitiv.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i licencimit të makinistëve është rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit hekurudhor konform dispozitave ligjore në fuqi si dhe praktikave më të mira evropiane dhe rajonale.


Validiteti
30 ditë

Organi i ankimimit
Gjykata Themelore e Prishtinës - Departamenti për Çështje Administrative

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
 • Informatat kontaktuese të organit licencues;
 • Të dhënat e aplikuesit;
 • Numri identifikues i licences;
 • Data e lëshimit;
 • Të dhënat e personit tjetër që aplikon (p.sh. emri i kompanisë);
Dokumentacioni i kërkuar
 • Licencë e re: 1. Aplikacioni i nënshkruar; [Origjinal]
 • 2. Autorizimi për të proceduar të dhënat personale; [Origjinal]
 • 3. Dëshmi për kualifikim; [Kopje e verifikuar]
 • 4. Certifikate e përshtatshmërisë fizike; [Origjinal]
 • 5. Certifikate e përshtatshmërisë psikologjike; [Origjinal]
 • 6. Certifikate e njohurive të përgjithshme; [Origjinal]
 • 7. Kopje të dokumentit identifikues; [Kopje]
 • 2. Përditësim: 1. Licencën ekzistuese [Origjinal]
 • 2. Arsyeja për përditësim të licences; [Për shikim]
 • 3. Amendamentim: 1. Licencën ekzistuese; [Origjinal]
 • 2. Certifikate e përshtatshmërisë fizike; [Origjinal]
 • 3. Arsyeja për ndryshim; [Për shikim]
 • 4. Duplifikim; 1. Deklarimi i arsyes pse kërkohet duplifikim (shkatërruar/humbur/etj); [Për shikim]
 • 5. Ripërtëritje: 1. Certifikate e përshtatshmërisë fizike; [Origjinal]
 • 2. Kopje të licencës së fundit; [Kopje]
 • 3. Dëshmi për mbetje kompetent (nëse kërkohet); [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 10 vite


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 200 euro marrja e licencës ripërtëritje 100 euro Transfer bankar 170001210012552