Pëlqim për punën e bankave të gjeneveQëllimi
Me bankat e gjeneve administrojnë personat juridik ose fizik të autorizuar në bazë të ligjit. Autorizimin e lëshon organi i administratës shtetërore kompetent për shkencë me pëlqimin e marrë nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. Ky pëlqim lëshohet nga Ministria në bazë të kërkesës së palës, e cila shqyrtohet në Departamentin Mbrojtjes së Mjedisit.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është që në bankat e gjeneve të ruhet materiali gjenetik, popullacioni i mbikëqyrur ose i kultivuar ose pjesë të shtazëve, kërpudhave ose bimëve, veçanërisht farat, sporet, qelizat gjinore dhe materiali tjetër gjenetik, i cili administrohet me qëllim të ruajtjes së llojeve, përkatësisht të bagëtive të tyre gjenetike.


Validiteti
Nuk është përcaktuar ende

Organi i ankimimit
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
  • Informata personale rreth aplikuesit
  • Emri i ndërmarrjes, adresa, selia, nr. fiskal, nr. i telefonit
  • Informata rreth biznesit (Numri i regjistrimit të biznesit)
Dokumentacioni i kërkuar
  • Kërkesa me shkrim [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nuk është përcaktuar ende


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 30 Euro Transfer bankar 1000400070002120