Licencë për biolog aplikativQëllimi
Personi i interesuar aplikon në Zyrën e Bordit Qendror për Regjistrim dhe Licencim për licencimin e biologëve aplikativ, Bordi i lartëcekur i përcakton anëtarët për Komision dhe afatin kohor për shqyrtim. Komisioni i shqyrton në afat prej 15 ditëve kërkesat dhe merr vendim për lëshim të licencës. Licenca nënshkruhet prej Kryetarit të Bordit dhe Ministrit. Vazhdimi zakonisht bëhet cdo vit, por kjo kategori akoma nuk është rregulluar me akt nënligjor, por vetëm me vendim të Qeverisë.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është ofrimi dhe garantimi i cilësisë së shërbimit të biologut aplikativ për publikun.


Validiteti
15 ditë+ 5 ditë paisja me certifikatë

Organi i ankimimit
Ministria e Shëndetësisë, Bordi Qendror per Regjistrim dhe Licencim

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri i personit, Emri i Prindit, Mbiemri
 • Data e lindjes dhe vendi
 • Numri personal
 • Adresa
 • Numri i tefefonit
 • Vendi dhe data e diplomimit
 • Emri dhe mbiemri, nënshkrimi, data e aplikimit
Dokumentacioni i kërkuar
 • Aplikacioni [Origjinal]
 • Diploma [Kopje e verifikuar]
 • Provimi i licencës [Kopje]
 • Letërnjoftimi [Kopje]
 • Dy foto [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 vit


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 35 euro Transfer bankar 1000400070002508

Shkarko formularët