Licencë për fizioterapeutQëllimi
Personi i interesuar aplikon në Zyrën e Odës e Fizioterapeutëve të Kosovës (OFTK). Komisioni për regjistrim, licencim dhe rilicencim i OFTK-së i shqyrton kërkesat dhe merr vendim për lëshim të licencës. Licenca nënshkruhet prej Kryetarit të OFTK-së dhe Kryetarit të Komisionit për regjistrim, licencim dhe rilicencim i OFTK-së.

Përshkrim i Shkurtër
Kjo procedurë ka për qëllim licencimni si kusht për ushtrimin e pavarur të profesionit për të gjithë fizioterapeutët të përcaktuar me Ligjin e Shëndetësisë , të cilët janë të punësuar në institucionet shëndetësore, publike apo private


Validiteti
15

Organi i ankimimit
Këshilli Etik, Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri i personit, Emri i prindit dhe mbiemri
 • Data e lindjes dhe vendi
 • Adresa
 • Numri i telefonit
 • Vendi dhe data e diplomimit
 • Detajet mbi vendin e punes, emri i institucionit shendetesor,detajet e punesimit.
 • Specializimi (lloji)
 • Data e specializimit
 • Emri dhe mbiemri, nenshkrimi, data e aplikimit.
Dokumentacioni i kërkuar
 • Aplikacioni [Origjinal]
 • Diploma [Kopje e verifikuar]
 • Certifikata mbi përfundimin e sukseseshëm të trajnimit specialistik dhe vendimet për nostrifikim të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministria e Shëndetësisë për kualifikimet e fituara jashtë Kosovës. [Origjinal]
 • Leternjoftimi [Kopje]
 • Dy foto [Origjinal]
 • Dëshmia nga Ministria e Shëndetësisë për përfundimin e stazhit themelor profesional [Origjinal]
 • Dëshmia mbi përfundimin e sukseseshëm te provimit të licencës e lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë. [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 5 vite


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 80 € - Bachelor dhe Master 100 €- Për të specializuar Transfer bankar 17-01-0016000820.47

Shkarko formularët