Licencë "B" për transport të lirë brenda Kosovës dhe transport të lirë dhe të rregullt jashtë KosovësQëllimi
Operatori jo resident parashtron kërkesën përmes Ministrisë përkatëse të vendit të themelimit pranë Departamentit të Transportit Rrugor duke dorëzuar në të njëjtën kohë dokumentacionin e nevojshëm. Ministria e Infrastrukturës themelon Komisionin për vlerësimin e kërkesës.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës për transport të udhëtarëve, krijimin e kushteve për qasje në treg të operatorëve të transportit rrugor të udhëtarëve.


Validiteti
30 ditë

Organi i ankimimit
Ministria e Infrastrukturës

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
 • Emri i subjektit afarist
 • Ushtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë
 • Numri i telefonit dhe email adresa
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarist
Dokumentacioni i kërkuar
 • Aplikacioni [Origjinal]
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit [Kopje]
 • Dëshminë nga Gjykata Themelore se pronari i biznesit nuk është nën hetime [Origjinal]
 • Kompetenca profesionale (CPC) posedon kapacitete profesionale të trajnuar dhe certifikuar [Kopje]
 • Besueshmëria financiare (bilanci i gjendjes për vitin paraprak ose me rastin e themelimit të biznesit kapital themeltar ose ndonje dokument që argumenton se kompanija në fale posedon besueshmëri financiare) [Origjinal]
 • Dëshminë e cila vërteton pronësinë mbi automjetin [Kopje]
 • Certifikata e numrit fiskal [Kopje]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 5 vite


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 500 Euro aplikimi, 50 Euro marrja e licencës Transfer bankar 1000430070003710