CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për fermer të veterinës për mbarështim artificial

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i ushtrimit të profesionit për mbarështimit artificial, kjo procedurë garanton kualifikimin e personave që kryejnë këtë shërbim.

Opis: Pas kompletimit të dokumentacionit kërkues për zhvillimin e veprimtarisë, pala plotëson me shkrim kërkesën e parashtruar për aplikim për licencë dhe të nëshkruar e dorëzon në arkivë ku edhe bëhet protokolimi i saj, pas njoftimit të inspektorëve regjional kryhet inspektimi dhe lëshohet procesverbali nga ana e inspektorëve dhe vazhon më tutje procedura për shqyrtimin e lëndës nga Komisioni i Përhershëm prej 5 anëtarëve për mbarështimin e kafshëve i themeluar nga Ministria dhe pas vlerësimit, merret vendimi për dhënien e licencës.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i subjektit;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Tel., Fax., e-mail;
 • Përshkrimi i aktivitetit;
 • Data e Aplikimit;
 • Nëshkrimi nga ana e palës;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni i kërkesës i plotësuar dhe i protokoluar; (Origjinal)
 • Përgaditja shkollore (Diploma); (Kopje)
 • Të ketë pajisje të nevojshme për ruajtjen transportin e materialit biologjik dhe pajisjet për mbarsje; (NUK KA)
 • Të jetë pronar ose person i autorizuar nga pronari i fermës (pronari i fermës mund ta autorizoj vetëm një person); (NUK KA)
 • Të jetë i regjistruar në Regjistrin e fermerëve; (NUK KA)
 • Fermerët e regjistruar në Regjistrin e fermës dhe personat juridik që merren me mbarësim artificial duhet t''''u nënshtrohen trajnimeve të organizuara nga Ministria (Trajnimet orgaizohen në tri module). (NUK KA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaFermeret janë të liruar nga pagesa e taksës Pagesa në cash Nuk ka

Forma nije pronadjena