CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për Noter

Ministria e Drejtësisë

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është zyrtarizimi i noterëve të cilët në të ardhmën mund të jenë noter, sepse me anë të licencës vërtetohet karakteri publik i profesionit të noterit.

Opis: Kandidatet për noter, pas kryerjes së provimit, emërohen nga Ministri i Drejtësisë sipas rekomandimeve nga Komisioni për Përzgjedhjen e Kandidateve. Pas emërimit të noterit dhe betimit të tyre, Ministria e Drejtësise iu lëshon licencat për ushtrimin e profesionit të noterit , me ç'rast edhe mund t'i hapin zyrat noteriale për ushtrimin e profesionit.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Pa afat kohorë

Antihemiski organ: Komisioni për shqyrtimin e ankesave, Ministria e Drejtësis1%

Rok zalbe: 8 Ditë

Potrebne informacije

  • Nuk ka formularë. Ministri vepron në bazë të vendimeve të nënshkruara më herët nga vet ai

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 82

Potrebna dokumentacija

  • Diplomë/Certifikatë shkollimi me sistem katër vjeçar ose Master. (Kopje e vertetuar)
  • Vërtetim i përvojës së punës në kohëzgjatje të paktën tri vite. (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaPa pagesë

Forma nije pronadjena