CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat za notare

Ministarstvo Pravde

Cilj: Svrha ove procedure je odabir kandidata koji u buducnosti mogu biti notari. Ovaj postupak bi trebalo da postoji kako bi se ocenilo znanje i profesionalne veštine kandidata koji žele da budu notari, a u cilju kvalitetnog obavljanja notarskih usluga.

Opis: Nakon objavljivanja konkursa (za notare) koji raspisuje Ministarstvo pravde, podnosioci prijava dostavljaju prijave Ministarstvu pravde. Ispitna komisija za notare ce doneti odluku o kriterijumima, tj. ko može polagati ispit. Ova komisija proverava pismene i usmene ispite kandidata. Nakon toga, Komisija ce dostaviti izveštaj ministru pravde, a Ministarstvo pravde ce izdati sertifikate onim kandidatima koji su položili ispit. Ove sertifikate potpisuje Ministar pravde.l

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nema vremenskog ogranicenja

Antihemiski organ: Komisija za pregled prigovora

Rok zalbe: 8 dana

Potrebne informacije

  • Ne postoji specifican formular. Može biti podnet zahtev.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 82

Potrebna dokumentacija

  • Diploma osnovnih akademskih studija ili master diploma/sertifikat. (Kopija)
  • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje tri godine. (Originalna)
  • Lična karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata150Bankarski transfer 1000400070003470

Forma nije pronadjena