CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për farmacistë

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Cilj: Licencimi i farmacistëve është kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësor për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi

Opis: Personi i interesuar aplikon në Zyrën e Bordit qendror për regjistrim dhe licencim për licencim të farmacistëve. Bordi i lartë cekur i përcakton anëtaret për Komision dhe afatin kohorë për shqyrtim. Komisioni i shqyrton në afat prej 15 ditëve kërkesat dhe mer vendim për lëshim të licencës. Licenca nënshkruhet prej Kryetarit të Bordit dhe Ministrit. Procedura për vazhdimin e licences bëhet në bazë të Udhëzimit Administrativ, por nuk janë plotësuar kushtet e parashkuara në këtë Udhëzim andaj vazhdimi i këtyre lejeve/licencave në bazë të zgjidhje së gjetur nga Ministri Shëndëtsisë është përmes vendimit të vecantë.

Pranvi osnov

 • LIGJI Nr. 04/L-125 PËR SHËNDETËSI
 • Ligji Nr.2004/4 për Shëndetësi i shfuqizuar me Ligjin Nr. 04/L-125 për shëndetësi Neni 90 Gazeta Zyrtare e Institucioneve Përkohshme Vetëqeverisjes në Kosovë / Prishtinë / Viti II / Nr.15/ 1.08.2007
 • Udhëzimi Administrativ Nr.10/2011 për regjistrim dhe licencim të profesionistëve shëndetësor Neni 1-7

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Sipas Ligjit për procedurat administrative

Rok zalbe: Sipas Ligjit për procedurat administrative

Potrebne informacije

 • Emri. i personit, Emri i prindit dhe mbiemri
 • Data e lindjes dhe vendi
 • Adresa
 • Numri i telefonit
 • Vendi dhe data e diplomimit
 • Detajet mbi vendin e punes, emri i institucionit shendetesor,detajet e punesimit.
 • Specializimi (lloji)
 • Data e specializimit
 • Emri dhe mbiemri, nenshkrimi, data e aplikimit.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Diploma (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata e provimit të licencës (Origjinal)
 • Leternjoftimi (Kopje)
 • Dy foto (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa40 euroPagesa në cash 1000400070002500

Forma nije pronadjena