CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për importues të materialit riprodhues

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i palës së interesuar të importojë materialin biologjik për riprodhimin e kafshëve të fermës për nevojat e fermës së tij.

Opis: Pas kompletimit të dokumentave kërkuese për zhvillimin e veprimtarisë, pala plotëson me shkrim kërkesën e parashtruar për aplikim për licencë dhe të nëshkruar e dorëzon në arkivë ku edhe bëhet protokolomi i saj. Pas njoftimit të inspektorit përgjegjës kryhet inspektimi dhe lëshohet raporti me shkrim nga ana e inspektorit dhe vazhon me tutje procedura për shqyrtimin e lëndës nga Komisioni i themeluar nga Ministria në kuadër të Departamentit të Politikave Bujqësore dhe Tregtare,i cili përbëhet prej 5 anëtarëve. Pas vlerësimit, merret vendimi për licencim në një afat prej 30 ditësh.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i subjektit;
 • Selia;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Adresa Vendi dhe Komuna;
 • Tel., Fax., e-maili;
 • Veprimtaria për të cilen licencohet: Primare, Sekondare;
 • Data e aplikimit;
 • Nënshkrimi i aplikuesit;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesën për aplikim të nënshkruar dhe të protokoluar (Origjinal)
 • Certificatën e regjistrit të biznesit ndërsa për fermer / Numrin identifikues të fermës; (Origjinal)
 • Përgaditja shkollore (Diploma) Fakulteti veterinarisë, Bioteknologji apo Zootekni; (Kopje e vertetuar)
 • Kontrata e punës me stafin profesional (Kopje e vertetuar)
 • Ndër të tjera duhet plotësuar edhe kushtet teknike teknologjike të objeketeve dhe pajisjeve për ruajtjen dhe mbajten e materialit riprodhues sipas kushteve të përcaktuara nga Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë. (NUK KA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa150 Euro (vazhdimi 100 euro)Pagesa në cash 1000400070001150

Forma nije pronadjena