CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Qëndrim i përkohshëm në Republikën e Kosovës

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është që t'i jepet qëndrimi i përkohshëm të huajit i cili qëndron ose ka për qëllim të qëndroj në territorin e Republikës së Kosovës me qëllim të ribashkimit familjar, arsimit para-universitar ose arsimit të lartë, kërkimit shkencor, pune apo arsyeve humanitare.

Opis: Paraqitja e kërkesës për Leje Qëndrim të Përkohshëm bëhet personalisht nga pala në Departamentin për Shtetësi, Azil dhe Migracion pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kërkesa shqyrtohet nga Komisioni për Leje Qëndrim dhe merret vendimi. Në rastet kur vendimi është pozitiv pala duhet te vij që të nënshkruaj formularin për aplikim, me pas bëhet eksportimi i të dhënave në Departamentin për Prodhimin e Dokumenteve, bëhet pranimi i letërnjoftimit nga Departamentin për Prodhimin e Dokumenteve, pala duhet te vij ta marr fletëpagesën të bej pagesën dhe ta marrë letërnjoftimin për të huaj. Në rastet kur vendimi është negativ nxirret vendimi për refuzim si dhe urdhër-largimi nga territori i Kosovës, arsyet e urdhër-largimit, afatin e largimit dhe pikën e kalimit kufitar të largimit.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Deri në nëntë dhjetë (90) ditë brenda një (1) viti

Antihemiski organ: Ministria e Punëve të Brendshme

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri dhe mbiemri i paraqitësit të kërkesës
 • Gjinia, Shtetësia
 • Data e Lindjes
 • Vendlindja
 • Gjendja civile
 • Profesioni
 • Vendbanimi i fundit jashtë dhe në Republikën e Kosovës
 • Data e hyrjes në Kosovë
 • Argumentet mbi arsyeshmërinë e qëndrimit të përkohshëm në Republikën e Kosovës
 • Faktet e mjeteve të mjaftushme materiale për jetesë
 • Nr i telefonit
 • Faktet për sigurimin shëndetësor, të dhënat për aftësitë dhe kualifikimet profesionale si dhe përvojën e punës
 • Lloji dhe numri i dokumentit të udhëtimit apo dokumenteve tjera. Data, vendi i dhënies dhe vlefshmëria
 • Të dhënat për aftësitë dhe kualifikimet profesionale si dhe përvojen e punës
 • Nënshkrimi

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Dëshminë e qëllimit të qëndrimit të përkohshëm (Origjinal)
 • Posedon dokument të vlefshëm udhëtimi (Origjinal)
 • Posedon mjete të mjaftueshme për jetesë (Origjinal)
 • Posedon sigurim shëndetësor (Origjinal)
 • Nuk ka ndalesë të hyrjes dhe qëndrimit në Republikën e Kosovës (Origjinal)
 • Nuk përbën kërcënim për sigurinë shtetërore, rendin publik ose shëndetin publik (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa10 Euro studim, 30 Euro bashkim familjar dhe 50 Euro qëllim punePagesa në cash 1000420070000179