CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Leje për peshkim shkencor - hulumtues

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është dhënia e lejes për vende të caktuara për peshkim hulumtues për të mbrojtur natyrën.

Opis: Pas kompletimit të dokumentacionit sipas legjislacionit në fuqi mbi marrjen e licencës mbi shfrytezimin e një zone të caktuar për peshkim shkencor - hulumtues, pala paraqet një kerkesë me shkrim pranë Ministrisë se Bujqësisë, Departamentin e Prodhimtarisë Blegtoriale duke vazhduar me pastaj me shqyrtimin e lëndës dhe pas vlerësimit nga ana e komisionit merret vendimi për licencim. Kjo procedurë nuk është e aplikueshme ende pasi qe mungon udhëzimi administrativ për aplikimin e saj.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nuk është përcaktuar me ligj/akt nën-ligjor

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: Nuk është përcaktuar me ligj/akt nën-ligjor

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Nuk është përcaktuar me ligj/akt nën-ligjor

Potrebna dokumentacija

  • Nuk është përcaktuar ende (NUK KA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaNuk është përcaktuar endeTransfer bankar Nuk ka

Forma nije pronadjena