CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za lekare

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Cilj: Ovaj procedura ima za cilj izdavanje dozvola za lekara, što je uslov za ostvarivanje nezavisne zdravstvene aktivnosti kako bi se garantovao kvalitet ove usluge javnosti

Opis: Kandidat podnosi prijavu za izdavanje lekarske licence pri Centralnom odboru za registrovanje i izdavanje licenci. Odbor imenuje clanove komisije i navodi vremenski okvir pregleda. Komisija ce pregledati prijavu u roku od 15 dana i donece odluku o izdavanju licence. Licencu potpisuje predsedavajuci odbora i Ministar.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo zdravlja, Centralni odbor za registracije i licenciranje

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime osobe, ime roditelja i prezime
 • Datum i mesto rođenja
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Mesto i datum diplomiranja
 • Detalji o radnom mestu, naziv medicinske ustanove, detalji o zaposlenju.
 • Specijalizacija (tip)
 • Datum specijalizacije
 • Ime i prezime, potpis, datum podnošenja prijave.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna)
 • Diploma (Kopija)
 • Uverenje o ispitu za izdavanje licence (Originalna)
 • Lična karta (Overena kopija)
 • Dve fotografije (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata40 EURBankarski transfer 1000400070002508

Forma nije pronadjena