CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për objektet për përpunimin, ruajtjen e mjaltit dhe prodhimeve të mjaltit

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i subjekteve që merren me përpunimin e mjaltit për qëllime ekonomike si dhe kontrolli i kushteve për këtë veprimtari për garantimin e shëndetit publik.

Opis: Procedurat për certifikimin e bletoreve për objektet për përpunim, ruajtjen e mjaltit dhe prodhimeve të mjaltit duhet të rregullohen me udhëzim administrativ nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, por udhëzimi nuk është hartuar ende dhe procedura është e pa aplikueshme.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nuk është përcaktuar ende

Antihemiski organ: 15 ditë

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Nuk është përcaktuar me ligj

Potrebna dokumentacija

Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaNuk është përcaktuar endePagesa në cash Nuk ka

Forma nije pronadjena