CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikovanje (ispit) za lekare

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Cilj: Licencni ispit je uslov za licenciranje zdravstvenih strucnjaka koji garantuje kvalitet ove usluge javnosti

Opis: Kandidat podnosi prijavu za polaganje ispita u Kancelariji centralnog odbora za registrovanje i izdavanje licenci. Prethodno pomenuti Odbor odreduje clanove Komisije za sertifikovanje lekara. Ispitna komisija ce zakazati datum ispita u roku od 15 dana. Kandidat se testira iz oblasti javnog zdravlja, zdravstvenog zakonodavstva i hitne medicine. Komisija u roku od 5 dana nakon polaganja ispita izdaje sertifikat kandidatima koji su položili ispit licenciranja

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Trajno

Antihemiski organ: Ministarstvo zdravlja, Centralni odbor za registracije i licenciranje

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Datum rođenja
  • Telefon
  • Prebivalište
  • Datum i mesto diplomiranja

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana + 5 dana za izdavanje uverenja

Potrebna dokumentacija

  • Prijava (Originalna)
  • Diploma (Kopija)
  • Kvalifikaciona kartica (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata30 EURBankarski transfer 1000400070002508

Forma nije pronadjena