CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca për personat juridik për ofrimin e shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural të ndërlidhura me shfrytëzimin e fondeve publike dhe ndërkombëtare

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Zhvillimit Rural

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i personave që kryejnë aktivitete këshilluese në bujqësi dhe garantimi i aftësive dhe njohurive të tyre në këtë fushë.

Opis: Personi juridik për të ofruar shërbime këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural duhet të aplikojë në Departamentin e Shërbimeve Këshillimore dhe Teknike për marrjen e licencës për ofrimin e shërbimeve këshilluese në bujqësi dhe zhvillim rural. Komisioni për Vlerësim të aplikacioneve për licencim formohet me vendim të Sekretarit të Përgjithshëm. Komisioni shqyrton aplikacionin dhe vendosë brenda 30 ditësh. Komisioni mund të kërkojë nga aplikuesi që të paraqes të dhëna apo dokumente sipas kritereve të përcaktuara. Bazuar në rekomandimet e Komisionit, Drejtori i Departamentit për Shërbime Këshillimore dhe Teknike merr vendim për dhënien e licences.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emri i personit juridik;
  • Statusi i personit juridik, adresa;
  • Telefon & Fax, e-mail adresa. Nr. i Biznesit;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Certifikatën për ushtrimin e veprimtarisë; (Origjinal)
  • Letërnjoftimin e personit përgjegjës të personit juridik; (Kopje)
  • Certifikatat e Këshilltarëve për Bujqësi dhe Zhvillim Rural; (Origjinal)
  • Kontratat e këshilltarëve; (Kopje)
  • Dëshmi për kryerjen e obligimeve ndaj ATK-së; (Origjinal)
  • Fotografi me pamje nga hapësirat e objektit; (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaPagesa (200 euro për marrjen e licencës, ndërsa për vazhdim 150 euro)Transfer bankar1000400070001150