CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për ngastrat e verifikuara nga inspektorët fitosanitarë ku prodhohet duhani

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Zhvillimit Rural

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është lejimi i përpunimit dhe grumbullimit të duhanit në ngastra të verifikuara me parë që të garantohet cilësia e produktit.

Opis: Subjektet me rastin e lidhjes së kontratës në formë të shkruar për prodhimin dhe grumbullimin e duhanit me kooperuesit, prodhuesit, obligohen që të paraqesin prodhimin e planifikuar të duhanit të vitit prodhues më së voni deri më 31 mars të vitit vijues në MBPZHR. Këtyre subjekteve MBPZHR-ja i lëshon licencë për të gjitha ngastrat e verifikuara nga inspektorët fitosanitar ku prodhohet duhani. Forma, përmbajtja dhe mënyra e dhënies së licencës MBPZHR e përcakton me akt nënligjor. Nuk ka akt nënligjor që e rregullon këtë cështje.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nuk është përcaktuar ende

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaNuk është përcaktuar endePagesa nëpërmjet pullës Nuk ka

Forma nije pronadjena