CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za industrijske preradivace duvana i duvanskih proizvoda

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za ruralni razvoj

Cilj: Svrha ove procedure je izdavanje licence preradjivacima duvana kao proizvoda koji je spreman za duvansku preradjivacku industriju. To podrazumeva klasifikaciju uzgojenog duvana, rukovanje prikupljenim duvanom, pakovanje i etiketiranje.

Opis: Subjekti koji nameravaju da dobiju licencu za industrijsku preradu duvana i proizvoda od duvana moraju podneti zahtev Odseku za poljoprivredne politike i trgovinu. Prijavu pregleda posebna komisija koja se osniva odlukom generalnog sekretara.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv preduzeća;
 • Naziv lica;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Adresa, mesto, opština;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Aktivnost za koju se podnosi prijava;
 • Datum prijave/potpis podnosioca prijave;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje iz Agencije za privredne registre; (Originalna)
 • Podaci o registraciji preduzeća; (Originalna)
 • Sertifikat ili fiskalni broj; (Originalna)
 • PDV uverenje; (Originalna)
 • Radna dozvola; (Overena kopija)
 • Ekološka saglasnost nadležnog Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje; (Originalna)
 • Ekološka dozvola koju izdaje MZSPP, koja mora biti dostavljena u roku od 6 meseci u skladu sa zakonom br. 03 L-025 o zaštiti životne sredine; Zapisnik fitosanitarnog inspektora o neophodnom prostoru u okviru objekta - ugrađena oprema, tehnološki procesi i proizvodni kapaciteti, prikupljanje duvana i duvanskih proizvoda u cilju industrijske prerade; (Originalna)
 • Dokaz da lice poseduje sirovinu, sopstvenu proizvodnju, koju dostavljaju lica saradnici ili koja dolazi iz uvoza; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPlacanje 10000 EUR (800 EUR za obnovu dozvole)Bankarski transfer 1000400070001150

Forma nije pronadjena