CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Certifikimi i pajisjeve që përdoren për aplikimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është garantimi që pajisjet të cilat përdoren për aplikimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve nuk janë të dëmshme për njerëzit dhe mjedisin.

Opis: Ende nuk është miratuar akti nënligjor për rregullimin e kësaj procedure. Personat fizik dhe juridik pronar të pajisjeve, duhet të garantojnë që pajisjet të cilat përdoren për aplikim e PMB - ve nuk janë të dëmshme për njerëzit dhe mjedisin. Lejohen të vendosen në treg dhe të përdoren për aplikimin e PMB -ve, vetëm pajisjet të cilat plotësojnë kushtet për certifikim. Përpara se të plasohet në treg, prodhuesi apo importuesi i pajisjeve, në bazë të kërkesës, duhet të marrin certifikatën nga organi kompetent i Ministrisë, me të cilën lejohet vendosja në treg dhe përdorimi i pajisjeve të certifikuara. Ministria me akt nënligjor do të rregullojë kushtet e nevojshme për certifikimin e pajisjeve, si dhe do të bëjë publike llojet e caktuara të pajisjeve të certifikuara dhe atyre që nuk lejohen të përdoren për aplikimin e PMB - ve.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nuk është përcaktuar ende

Antihemiski organ: Nuk është përcaktuar ende

Rok zalbe: Nuk është përcaktuar ende

Potrebne informacije

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Nuk është përcaktuar ende

Potrebna dokumentacija

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor (NUK KA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaNuk është përcaktuar ende

Forma nije pronadjena