CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për prodhues të materialit fidanor të hardhisë së rrushit

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kontrollit të prodhimit të materilait fidanor të hardhisë së rrushit për të garantuar cilësi.

Opis: Për t'u licencuar si prodhues i materialit fidanor, pala aplikon në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht në Departamentin i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve, me këtë rast duhet të sjellë dokumentet e nevojshme të kërkuara sipas udhëzimit administrativ. Procedura për dhënien e licencës zgjatë në një afat prej 30 ditë. Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare. Procedura për vazhdimin e licencës është e njëjtë.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Një vit (1)

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Emri i Subjektit;
 • Adresa/ fshati/Komuna;
 • Kontakti;
 • Data e Aplikimit;
 • Nënshkrimi i aplikuesit;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa për regjistrim; (Origjinal)
 • Certifikata e bizensit dhe informata mbi biznesin; (Kopje)
 • Fletëpagesa e taksës për regjistrim (fletëpagesën e merr te zyrtari përkatës në vlerë prej 10 euro); (Origjinal)
 • Deklaracionin mbi analizat e tokës (kjo vlen për prodhuesit e fidaneve të pemëve dhe hardhisë); (Kopje e vertetuar)
 • Diploma për përgatitjen profesionale (inxhinier i bujqësisë drejtimit përkatës); (Kopje)
 • Deklaratën mbi prejardhjen e materialit për shumim; (Kopje)
 • Procesverabili nga inspektori fitosanitarë (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa10 euro - njëjtë edhe për vazhdimTransfer bankar 1000400070001150