CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za tombolu, bingo u zatvorenim prostorijama

Ministarstvo Za Finansije, Poreska uprava Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je nadzor organizovanja i rada igara na srecu, pošto se smatra da je u pitanju poslovanje na osnovu poverenja.

Opis: Podnošenje prijave za licenciranje od strane subjekta vrši se na Odeljenju za igre na srecu. Zahtev razmatra Odjeljenje u roku od 90 dana. Licencu izdaje generalni direktor Poreske uprave Kosova i njegova važnost je 2 godine. Svaka licenca izdata prema ovom zakonu je povlaciva privilegija, a nijedan nosilac takvih prava ne dobija svoja trajna prava.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: Poreska uprava Kosova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Telefon, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Pečat i potpis pravnog lica

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji PDV (Originalna)
 • Potvrda Poreske uprave Kosova (Kopija)
 • Sudsko uverenje (Overena kopija)
 • Sudsko uverenje (Originalna)
 • Ugovor o zakupu (Overena kopija)
 • Za obnovu dozvole je potrebna samo kopija postojece dozvole i potvrda Poreske uprave (NEMA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5.000 EUR (1.000 EUR za produženje dozvole)Plata sa gotovinom 1000420070000370

Forma nije pronadjena