CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za kladionice

Ministarstvo Za Finansije, Poreska uprava Kosova

Cilj: Cilj je nadzor nacina organizovanja i rada igara na srecu, pošto se smatra da je u pitanju poslovanje na osnovu poverenja. Svaka dozvola koja se izda pod ovim zakonom je privilegija koja može biti uklonjena, a nijedan vlasnik nema trajna prava.

Opis: Preduzece podnosi prijavu za izdavanje dozvole pri Odseku za igre na srecu. Odsek pregleda prijavu u roku od 90 dana. Dozvolu izdaje generalni direktor Poreske uprave Kosova i ona važi 2 godine.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: Poreska uprava Kosova

Rok zalbe: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Telefon, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Pecat i potpis pravnog lica

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji PDV (Originalna)
 • Potvrda Poreske uprave Kosova (Kopija)
 • Sudsko uverenje (Overena kopija)
 • Sudsko uverenje (Originalna)
 • Ugovor o zakupu (Overena kopija)
 • Za obnovu dozvole je potrebna samo kopija postojece dozvole i potvrda Poreske uprave (NEMA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez25.000 EUR (2.500 EUR za obnovu dozvole)Bankarski transfer 1000420070000370

Forma nije pronadjena