CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për eksportues të materialit fidanor të pemëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i cilësisë së materialit fidanor të pemëve të eksportuara.

Opis: Për marrjen e licencës pala duhet të aplikojë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht në Departamentin e Politikave Bujqësore dhe Tregjeve ku duhet të sjellë dokumentet e kërkuara nga Departamenti. Autoriteti Licencues është i obliguar të lëshojë licencën, më së largu mbrenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e aplikimit gjegjësisht kompletimit të dokumentacionit. Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare. Procedura për vazhdimin e licencës është e njejtë. Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare. Procedura ka te bëjë me eksportin e materialit fidanor të pemëve. Procedura për vazhdimin e licencës është e njëjtë.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Një vit (1)

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emri dhe mbiemri i pronarit;
  • Emri i Subjektit;
  • Adresa/ fshati/ Komuna;
  • Kontakti;
  • Nënshkrimi i aplikuesit;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Kërkesa për regjistrim; (Origjinal)
  • Certifikata e bizensit dhe informata mbi biznesin; (Origjinal)
  • Fletëpagesën e taksës për regjistrim (fletëpagesën e merr te zyrtari përkatës) në vlerë prej 5 €; (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa5 euro - njëjtë edhe vazhdimiTransfer bankar1000400070001150