CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za maloprodaju slot mašina

Ministarstvo Za Finansije, Poreska uprava Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je nadzor nacina organizovanja i rada igara na srecu, pošto se smatra da je u pitanju poslovanje na osnovu poverenja. Svaka dozvola koja se izda pod ovim zakonom je privilegija koja može biti uklonjena, a nijedan vlasnik nema trajna prava.

Opis: Prijava preduzeca za dobijanje licence se podnosi Odseku za igre na srecu Odsek pregleda prijavu u roku od 90 dana. Dozvolu izdaje generalni direktor Poreske uprave Kosova i ona važi 2 godine.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Telefon, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Pečat i potpis pravnog lica

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji PDV (Originalna)
 • Potvrda Poreske uprave Kosova (Kopija)
 • Sudsko uverenje (Overena kopija)
 • Sudsko uverenje (Originalna)
 • Ugovor o zakupu (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5.000 EUR za izdavanje dozvole i 1.000 EUR za obnovu dozvolePlata sa markicom 1000420070000370

Forma nije pronadjena