CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për operatorët e automatëve

Ministria e Financave, Administrata Tatimore e Kosovës

Cilj: Qëllimi është të mbikqyret mënyra e organizimit dhe funksionimit të lojërave të fatit pasi konsiderohet një biznes i mbështetur në mirëbesim. Çdo licencë e lëshuar sipas këtij ligji është një privilegj i revokueshëm, dhe asnjë mbajtës i saj nuk fiton të drejta të përhershme të saj.

Opis: Paraqitja e kërkesës për licencim nga subjekti bëhet në Departamentin e Lojërave të Fatit. Kërkesa shqyrtohet nga Departamenti në afat prej 90 ditëve. Licenca lëshohet nga Drejtori Gjeneral i Administratës Tatimore të Kosovës dhe afati i vlefshmërisë është prej 2 vite.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 vite

Antihemiski organ: Sipas ligjit të procedurës administrative

Rok zalbe: Sipas ligjit të procedurës administrative

Potrebne informacije

 • Emri i subjektit afarist
 • Parashtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë
 • Tel - e-mail
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarsit dhe nënshkrimi

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Çertifikata e regjistrimit të TVSH-së (Origjinal)
 • Dëshmi nga Administrata tatimore e Kosovës (Kopje e vertetuar)
 • Dëshmi nga Gjykata (Kopje)
 • Dëshmi nga Gjykata Ekonomike (Origjinal)
 • Kontrat për qiradhenie (Kopje)
 • Për vazhdim të licences kërkohet kopja e licencës egzistuese dhe Dëshmi nga Administrata Tatimore (NUK KA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa20000 Euro për licencën fillestare ndërsa për vazhdimin e licencës 2500 EuroTransfer bankar 1000420070000370

Forma nije pronadjena