CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për paketues të farës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i paketimit të farave të kulturave bujqësore për të siguruar cilësinë e tyre.

Opis: Subjektet e interesuara për t'u pajisur me licencë për paketues të farërave të kulturave bujqësore, duhen të paraqesin kërkesën në Departamentin e Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve. Shqyrtimi i kërkesës, bëhet nga komisioni i veçantë në kuadër të Departamentit të Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve, me ç’rast komisioni rekomandon për dhënien e licencës për paketues të farërave. Procedura e njëjtë dhe për vazhdim të licencës. Kohëzgjatja e licencës është 3 vite, me mundësi vazhdimi. Subjektet duhet të paraqesin kërkesë për vazhdim të licencës në afatin kohor prej 30 ditësh para skadimit të afatit të licencës paraprake.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i biznesit importuesi i farës;
 • Emri i Subjektit;
 • Emri dhe mbemri i pronarit;
 • Tel., fax, e-mail;
 • Emri dhe mbemri i agronomit;
 • Adresa, vendi, komuna;
 • Veprimtarinë për të cilën regjistrohen;
 • Data e aplikimit;
 • Nënshkrimi i aplikuesit;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Certifikatën e regjistrimit të biznesit; (Kopje)
 • Kërkesa për regjistrim; (Kopje)
 • Diploma e Fakultetit të Bujqësisë; (Kopje e vertetuar)
 • Procesverbalin e Inspektoratit Fitosanitar për gjendjen e depos; (Origjinal)
 • Për vazhdim të licencës paraqitet kopja e licencës ekzistuese dhe procesverbali nga Inspektorati Fitosanitar; (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa100 euro (90 euro për vazhdim)Transfer bankar 1000400070001150