CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për import të farës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i farave të kulturave bujqësore që importohen në Kosovë për ta garantuar cilësinë e tyre në treg.

Opis: Palët marrin kërkesën për aplikim në Departamentin e Prodhimit të Mbrojtjes se Bimëve, dhe më pas kërkesa me të gjithë dokumentacionin e paraparë me ligj dhe udhëzim administrativ dorëzohet në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Shqyrtimi i kërkesës, bëhet nga komision i veçantë në kuadër të Departamentit të Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve, me ç’rast komisioni rekomandon për dhënien e licencës për import të farave. Procedura është e njëjtë për vazhdim të licencës. Kohëzgjatja e licencës është 3 vite, me mundësi vazhdimi. Subjektet duhet të paraqesin kërkesë për vazhdim të licencës në afatin kohor prej 30 ditësh para skadimit të afatit të licences paraprake.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i biznesit dhe importuesi i farës;
 • Emri i Subjektit;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Tel., fax., e-mail;
 • Emri dhe mbiemri i agronomit;
 • Adresa,vendi,komuna;
 • Veprimtarinë për të cilën regjistrohen;
 • Data e aplikimit;
 • Nënshkrimi i aplikuesit;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Kopje)
 • Kërkesa për regjistrim; (Kopje)
 • Diploma e fakultetit të Bujqësisë; (Kopje)
 • Procesverbalin e Inspektoratit Fitosanitar për gjendjen e depos; (Origjinal)
 • Për vazhdim të licencës paraqitet kopja e licencës egzistuese dhe procesverbali nga Inspektorati Fitosanitar; (NUK KA)
 • Dëshmia për pagesën; (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa100 euro (për vazhdim 90 euro)Transfer bankar 1000400070001150