CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Leje për depo pranë rrugës në tokat pyjore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është mundësia e pajisjes me leje për shfrytëzimin me qira të pronës (tokës pyjore) shtetërore.

Opis: Kjo leje aplikohet për të mundësuar shfrytëzimin e tokës pyjore për depo pranë rrugës. Parashtruesi i kërkesës obligohet të kompletojë dokumentacionin e kërkuar nga Agjensioni Pyjor i Kosoves. Kërkesa pastaj verifikohet në terren nga komisioni profesional i cili edhe harton rekomandimet për Kryeshefin Ekzekutiv të Agjensionit, për aprovim ose refuzim të kërkesës. Procedura është e njëjtë edhe për vazhdim.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Agjencia e Pyjeve të Kosovës – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Pronësia e ngastrave (Titullari i pronës);
 • Numri i parcelave dhe ngastrave;
 • Kultura e ngastrave (pyll, tokë pyjore, kullotë);
 • Sipërfaqja e kërkuar me qera;
 • Qëllimi i kërkeses;
 • Zona Kadastrale;
 • Kuvendi Komunal ku ndodhet Parcela;
 • Emri i Operatorit Ekonomik dhe përfaqësuesit që ka parashtruar kërkesë;
 • Numri i telefonit për kontakt;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Lista poseduese; (Origjinal)
 • Kopja e planit me Koordinata; (Origjinal)
 • Pëlqimin komunal; (Origjinal)
 • Certifikata e Biznesit; (Origjinal)
 • Certifikata e numrit Fiskal; (Origjinal)
 • Letërnjoftimi; (Kopje)
 • Aplikacioni; (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaPa pagesëPagesa në cash